Ticket #343 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Piratmail

Reported by: beelzebjorn@… Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hej.

Jag har fått en piratmail som jag inte ska ha.

Orsaken är troligen att det finns två Björn Nilsson i Norrköping, varav den ena är jag, och den andre är funktionär för UP, och sannolikt är den som ska ha adressen bjorn.nilsson@…

Korrigerar ni det här och hör av er?

mvh
Beelzebjörn
aka Björn Nilsson
Norrköping

Change History

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Priority changed from critical to minor
  • Status changed from new to assigned
  • Type changed from defect to task

Justeringar är gjorda, "den andre" har fått egen adress. Återkommer...

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Stänger. antar att det funkar nu...

Note: See TracTickets for help on using tickets.