Ticket #365 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

kartan är för inzoomad när man valt lokal

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

när man klickar på en vallokal, skulle det vara trevligt om
kartan till den inte är fullt så långt inzoomad, utan ett snäpp ut.

borde gå snabbt och lätt och fixa va?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är Google som räknar ut rätt zoom ratio, får hoppas det är fixat till 2010.

Note: See TracTickets for help on using tickets.