Ticket #380 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Angående piratpartiet

Reported by: Linus_ohlsson@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag har blivit medlem och nu fylls min brevlåda av massor av mejl från piratpartiet. hälften är bara från piratpartiet! Nu funderar jag på att gå ur bara för att det har blivit en sån mejlbombning. Gör något åt saken innan ni får mindre medlemmar

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Ledsen för ett sent svar. Det går att avbeställa nyhetsbreven i PirateWeb.  http://pirateweb.net

Note: See TracTickets for help on using tickets.