Ticket #394 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

FIXA SPAMMET

Reported by: andreas Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Kan någon som har tillgång till tracen få bukt med det förbannade jävla spammet? TACK

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Har aktiverat Akismet. Får se om det hjälper.

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nice! Hoppas det. jäkla dårar alltså.

Note: See TracTickets for help on using tickets.