Ticket #395 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/sanna-piratologier

Reported by: Fred Blomson, idd.democrator@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords: SANNING
Cc:

Description

SANNA PIRATOLOGIER
Jag är övertygad om att I.T. och direkt demokratisk Nomokrati är den enda lösningen. Det är bara en tidsfråga tills fler och fler skall komma på samma resonemang.
Om vi går förre och bli de första, kan vi få en fördel och att bl. a. vinna alla dessa som idag avstår från att rösta överhuvudtaget.
Ett stort problem Piratpartiet och hela världen har, är problemmet med att komma överens vad gäller stora sanningar. Vad gäller ideologin vi har nästan lika många ideologier som vi har medlemmar eller världsmedborgare.
Vad har ni för förslag för att lösa detta problem? Liksom vi, hade problem också de gamla Grekerna i Aten. De samlades i den tidens och ortens Gamla Stan nära Akropolis och diskuterade mycket ingående för att komma enda in på problemmens rötter. På detta sätt kom de fram till begrepp som ideologi, filosofi, demokrati, nomokrati osv.
För mig finns det ett centralt begrepp som heter sanning, som hindrar oss från att komma överens.
En pirat med styret i handen kan styra både till vänster, till höger och åt vilket håll, om han vet vart han vill... Idag accepterar vi i stort den kultur vi tar över av våra annor, utan att ifrågasätta dessa ingående...
Det finns många sanningar som vi oftast tiger om eller ljuger. Som exempel kan man ta guds existens. Finns det gud? Om ett barns föräldrar inte tror på gud, får det lära sig hemma att det inte finns gud. När barnet går till skolan få det lära sig där att t. Ex. det finns gud, hans son heter Christus och att hans mamma var jungfru...
Om barnets föräldrar är judar eller moslimer får det lära sig hemma annat och när det går i skolan annat...
Nu uppstår frågan om sanningen, om jag som medborgare vill veta sanningen om gud eller om något annat eller om vilken ideologisk riktning är den rätta, samhället saknar idag ett vetenskapligt och oberoende organ som kan ge svar baserat på sunt förnuft, gott samvete och kan tala sanningen!
Sanningen liksom piratpartiets ideologi, är inte bunden till någon eller några personer som heter Perikles, Sokrates, Rick eller annat. Av vad jag har uppfattat av det lilla jag har sett, piratpartiet anses vara som några få personens privat egendom och deras egna odiskutabla stadgar (monopoli?). ”Ta panta rei” ”Allt förändras” vem nu sa detta...
Sanningen är en och finns där, sedan är det upp var och en att med sitt sunt förnuft och sitt gott samvete, att godta denna och att göra den till sin egen.
Idag föredrar vi att undvika att diskutera ingående de stora frågorna och de stora sanningarna.
Dessvärre är vi illa tvungna att komma överens inte minst för miljöns skull, eftersom sanningen har den egenskapen att bara vara en och mycket fordrande.
Vi har t.ex. kommit överens att vi alla äro födda lika...(utom miljonärerna kanske...).
Privat egendom, offentligt egendom eller en blandning av boda?
En medborgare som har ärvd en hel del, tenderar av egoistiska skäll, att godta privat egendom, trots att det goda samvetet och det sunta förnuftet möjligen säger annat.
Sanningen är alltså bara en och I.T. är till mycket stor hjälp att förmå oss att komma överens. Om vi kan komma överens, vi kan veta åt vilka edla mål vi skall styra.
Sanningen här är att allt i sin natur är offentligt egendom och det är dumt att trotza naturen och att rofsa åt sig mera än andra. Vår egoism och vår humanism är också naturliga egenskaper. Hittills dominerar egoismen i världen!
Hur säker är du vart du styr? Styr du åt egoism?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Vad är buggen?

Note: See TracTickets for help on using tickets.