Ticket #448 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Bekräftelse av valsedelsutläggning genom sms

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När en valsedelsansvarig har varit ute och lagt ut valsedlar i en vallokal borde det finnas ett enkelt sätt att bekräfta detta så att det flaggas automatiskt i databasen/på kartan. På detta sätt kan huvudansvarig över orten snabbt få överblick på vilka lokaler som är säkra och vilka som kanske behöver kontrolleras.

Förslagsvis görs detta genom sms. Om varje lokal har ett unikt ID (se http://utv.piratpartiet.se/ticket/447) så kan man genom ett enkelt sms på ett billigt sätt underrätta valbokningssystemet om status på lokalen. T ex "PPVAL 050116 KLAR" eller "PPVAL 051116 PÅFYLLD".

De flesta av våra frivilliga borde ha teknisk kompetens för att fixa detta om de får klara instruktioner över syntaxen.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.