Ticket #449 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Vill lämna

Reported by: Ardala_lol@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hej jag skulle vilja annullera mitt medlemskap, hur gör man det?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Hej

Maila medlemsservice@… från adressen du är registrerad med och berätta att du vill avsluta medlemskapet.

comment:2 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Hej

Maila medlemsservice @ piratpartiet.se från adressen du är registrerad med och berätta att du vill avsluta medlemskapet. (tag bort blanktecknen runt @ )

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.