Ticket #455 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Läskvitton på mail

Reported by: AndersHedberg Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Läskvitto från "aktivister" så man ser om de inte läst mailen. Då kan man informera dem på andra sätt istället.
(förslag från annan)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Todi

Läskvitton är väl svårt att genomföra tekniskt, och dessutom känns det tvivelaktigt integritetsmässigt, även om det är frivilligt.

comment:2 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Japp, funderat på det också. Aktivisterna är ju med flit anonyma. Stänger den här.

Note: See TracTickets for help on using tickets.