Ticket #456 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Sak- och inventarieregister i Pirateweb

Reported by: dansve Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I takt med att det handlas mer prylar till partiet ökar svårigheterna med att hålla reda på var allt finns.

Eftersom pw hanterar vår ekonomi rekommenderar jag att vi bygger in ett sakregister där man kan ange på vilken plats eller hos vem som respektive sak finns. För inventarier kan man redan vid attest sätta ett invetarienummer.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det bör dessutom kunna hantera förbrukningsmaterial, affischer och foldrar och sånt så man kan få koll på vem som har fått såna och hur mycket som bör finnas kvar.

Och man bör kunna tala om att man skickat saker till någon, och det bör kunna gå ut uppmaning att inventera att man har saker lite då och då.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Bra förslag, men bör komma från PL då det är en stor puck.

Note: See TracTickets for help on using tickets.