Ticket #457 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/storlek

Reported by: s0rlie@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: wiki
Cc:

Description

Det burde stå en annen kilde enn wikipedia, evnt en kilde i tillegg.
Copy this message! :D

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Jag kan inte se problemet med att länka till WIkipedia så länge som siffrorna där har källor. Och det har de ju.

Note: See TracTickets for help on using tickets.