Ticket #46 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Man kan ha flera local leads

Reported by: Richie Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Nån hade lyckats sätta inte mindre än tre personer som local lead för nån valkrets nere i Skåne vilket fick till följd att local admin fick leka Whack-A-Mole i PW med dem allihopa innan rätt person stod som avsändare på välkomstmailen... Så ska det kanske inte vara?

Proposed fix: Bara en person i taget ska kunna stå som local lead. Försöker man lägga till XX som ny local lead så får man en dialogruta som förklarar att YY kommer att tappa sin leadstatus - OK/Cancel?.

Förbättring: En sida där man översiktligt kan se vem som t.ex. kommer att stå som avsändare på automatmail, och öht lite mer sån intern info om folk som inte framgår annorstädes. Det här felet upptäcktes inte förrän man såg avsändaren på mailen, och då var det lite för sent.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Milestone set to Innan Valkampanjen

La till en check när man försöker sätta någon som Lead, om det redan finns en eller flera leads så får man ett felmeddelande med namnen på dem, och att man måste ta bort nuvarande innan man kan lägga till ny.

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.