Ticket #47 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Artister kan lägga till sina egna låtar?

Reported by: Johanmlg Owned by: starkmjolk
Priority: major Milestone:
Component: Piratradio Keywords:
Cc:

Description

Vore kul om man som artist via hemsidan skulle kunna ladda upp sina egna låtar!

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratradio är nerlagt

Note: See TracTickets for help on using tickets.