Ticket #497 (closed Defekt: invalid, multipletickets)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Användarnamn / medlemsnummer / återställning av lösenord

Reported by: sasa.stankovic@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hej!

I välkomstbrevet står det inte vilket medlemsnummer jag har.

Inloggning till  https://pirateweb.net fungerade inte. Jag var tvungen att begära återställning av lösenord.

I brevet som jag fick för att återställa lösenordet står det att jag skall ha en "ticket" - det fanns inte nämnt någonstans i brevet - endast en länk till en sida.

Användarnamn och lösenord registreras inte i forumet.

Att fixa:

  • Tag med ticket och medlemsnummer i välkomstbrevet
  • Synkronisera användarnamn/lösenord för samtliga inloggningar
  • Pirateweb: Forumhandle - hjälptext (förklaring) till vilka "handles" är giltiga

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Medlemsnummer i välkomstbrevet. Borde finnas med, ska se om det går att fixa.
  • "Ticket". Lite otydligt kanske, det som avses är koden som står i slutet på länken, efter &ticket=
  • Forumhandle, ska försöka fixa bättre hjälptext. tex "(Det användarnamn du har registrerat på piratpartiets forum.)"

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to invalid, multipletickets
Note: See TracTickets for help on using tickets.