Ticket #498 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Forum handle

Reported by: sasa.stankovic@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: Forum handle, verifikation
Cc:

Description

Sajt:  https://pirateweb.net
Sida: Mina uppgifter -> Personuppgifter
Data: Forum Handle

Registrering av "Forum Handle" har otilräcklig kontroll gentemot forumet på följande punkter:

1) Kontroll sker endast om angivet handle existerar i forumet
2) Kontroll sker (förmodligen) gentemot första "hit" => Dubletter blir felaktiga

Ytterliggare kontroll bör tillföras:

  • Kontrollera e-postadress i på ovannämnd sida gentemot PW
  • Finns det dubletter så bör det antingen anges vilken man avser eller utges en varning / ogiltig handle.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Dubletter i forumet är inte möjliga, handle där är unikt. Däremot kan möjligen någon registrera ett handle på sig själv som redan är registrerat på någon annan medlem, ska undersöka. Man bör inte kunna ange en handle som redan är kopplad till ett annat medlemskap.

-Kontrollera e-postadres, förstår inte riktigt hur du menar...? Man kan välja att ha en annan adress i foumet än den man reggat i PW, så det är inte riktigt jämförbart.

Eller är det oklar arbetsgång? Tanken är att man reggar sig i forumet först, och sedan knyter den användaren till sitt partimedlemskap i personuppgiftsidan i PW.

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

Jag diskuterade detta med Sasa då han skrev sin ticket. (stod bredvid när han skrev :)

Om jag minns rätt gällde kontroll av e-postadress som ett alternativ för att verifiera att en person kopplade sitt eget forumkonto.

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

  • Priority changed from major to minor

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:5 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Nya medlemmar loggar in direkt i forumet via sitt namn/mail/medlemsnummer och sitt pw-lösenord. Därefter skapas kontot automatiskt på forumet. Behovet att öka säkerheten har därmed minskat.

comment:6 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.