Ticket #50 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Förbättring av startmejlet för ny innehavare av pp-mejl

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag antar att något mejl går ut till den som får en ny pp-mejl? Där vill jag ha en länk till  http://forum.piratpartiet.se/Topic131505-56-1.aspx

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Milestone set to Innan Valkampanjen

Ändrat. Meddelandet ser nu ut så här:
--

Hej,

det här är ett automatbrev som skickas ut eftersom du har fått en funktionärsroll i Piratpartiet och/eller Ung Pirat. Som en viktig del av att vara funktionär, så behöver du en mailadress under piratpartiet.se, för att kunna agera officiellt. Därför har du fått en sådan.

Din mailadress är xxx@….

Ditt login till servrarna är xxx@… (samma som mailadressen).

Ditt lösenord är satt till xxx. Inom kort kommer du att kunna byta det på PirateWeb.

Försök att börja läsa mail från den adressen så snart som möjligt; i vissa roller kan det hända att du redan står som lokal kontaktperson, när medlemmar letar.

Mailservern för POP3, IMAP och SMTP är mail.piratpartiet.se.

SMTP-servern kräver autenticering på utgående post; samma credentials som POP3- och IMAP-servern. SMTP-servern tar emot post från dig på PORT 587 (inte 25 som är standard). Detta behöver du ställa in under utgående post i ditt mailprogram.

Du kan också hitta bra information här:  http://forum.piratpartiet.se/Topic131505-56-1.aspx

Hör av dig om du har några frågor!
Piratpartiet medlemsservice (automatbrev)

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.