Ticket #49 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

CNAME'a www. till www.piratratio.dyndns.org

Reported by: Johanmlg Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: Piratradio Keywords:
Cc:

Description

Så det blir enklare att sitta och jobba med hemsidan

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Johanmlg

..och kanske lägga en Redirect: på @ till www. också

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Owner changed from mini to Johanmlg
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to Piratradio

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratradio är nerlagt

Note: See TracTickets for help on using tickets.