Ticket #516 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Personer utan mail och mobil.

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Det finns personer som faktiskt saknar mejl men ändå vill vara med. Jonathan Kindh har erbjudit sig att skicka pappersutskick till dem (medlemsförnyelse, årsmöte etc) men behöver lämpligt stöd från Pirateweb. Typ ruta i pw för saknar mejl och mobil, funktion som leverar adresser till gonte i det format han vill ha.

Ta alla detaljer med honom direkt så han förstår vem han ska kontakta nästa gång :)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Samma ärende finns som http://utv.piratpartiet.se/ticket/517
Jag skrev först och upptäckte sedan denna ;)

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 10 years ago by sikevux

  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Personer utan mejl och mobil. to Personer utan mail och mobil.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.