Ticket #517 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Hantera medlemmar utan mailadress.

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Med anledning av att vi redan har några medlemmar utan mailadress, och aktualiserat av att jag idag fått ifylld medlemsblankett från en 70-årig kvinna som jag inte kan förvänta mig ska skaffa e-post för vår skull, så önskar jag något sätt att hantera medlemmar som saknar e-postadress.

Kort och gott så att de får ett välkomstbrev, årsmöteskallelse och förfrågan om att förnya medlemskap som vanligt pappersbrev.
Jag skickar stora mängder brev idag och har inget emot att skicka det här också, men då gärna med lite mindre manuellt arbete.

Det absolut bästa vore om breven t.o.m. skickades till mig som färdiga pdf-filer att skriva ut, men det skulle fungera manuellt om jag bara får meddelande om vad som ska skickas vart.

Förslagsvis kan man (eller iallaf jag som tar emot pappersblanketter) registrera folk utan mail i pw, men att e-post fortsätter krävas på blipirat.nu.

(Sorry om det blev rörigt här, fråga gärna ;))

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Duplicate av ticket:516

Note: See TracTickets for help on using tickets.