Ticket #519 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Maila utvalda funktionärer

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valet av EU-lista
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Något som hade kunnat vara bar som Distrikst/Valkerst ledare är om man skulle kunna i Pirateweb välja vilka valkretsar, eller kommuner man vill maila med ett och samma mail. Idag kan man bara välja alla kommuner eller bara en kommun som valkretsledare, det hade varit bra om man kunde välja fler kommuner samtidigt.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av EU-lista

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Finns inget distrikt med så pass många valkretsar att man inte kan göra det för hand. Nuvarande funktion att sända mail är dessutom förbättrad, löser problemet lite.

Note: See TracTickets for help on using tickets.