Ticket #523 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Slå ihop alla välkomstmail till ett!

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Slå ihop alla välkomstmail till ett!

Men ändå så man ser vem som har skickat vad

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Type changed from Uppgift to Förbättring

[08:41:36] Daniel Svensson: Kräver utveckling: lite nya textfält så att rubriker, namn, mm får samma formatering. Allt packas i samma mail

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:3 Changed 12 years ago by JorgenL

Den nuvarande modellen är antagligen medvetet gjord som den är med ett visst tidsmellanrum mellan mailen. Varför är det dåligt? Jag kan tänka mig att det har vissa "psykologiska" fördelar att få "personliga" mail.

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Bättre styrning från ledningen. Behöver ingen teknisk lösning för detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.