Ticket #53 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Text om aktiva till husvagnsprojektet

Reported by: AndersHedberg Owned by: duke_h3
Priority: blocker Milestone:
Component: Husvagnsprojektet Keywords:
Cc:

Description

Vi behöver en text att skicka ut för att få aktiva till husvagnsprojektet.

Vardagar? Helger? Tider? Stad?
Mailsvaraaddress?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Vi behöver den innan lördagens manifestation i Malmö så vi kan engagera folk i projektet där och i valstugearbetet.

comment:3 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.