Ticket #54 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

alt-attribut till guldpirat-html-exempelkoden på /guldpirat

Reported by: Rikard Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: html-detalj guldpirat
Cc:

Description

När man blivit guldpirat så kan man lägga in en banner/knapp som visar att man är guldpirat. Exempel-HTML-koden saknar alt-attribut.

Förslag:

Lägg till alt="Jag donerar pengar till Piratpartiet" i img-taggen på exempelkoden för guldpiratloggan.

Gör att koden validerar och ger även lite information om vad det är frågan om (reklam för guldpirat och piratpartiet).

 http://www.piratpartiet.se/guldpirat

Under "Gör såhär".

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.