Ticket #540 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

"Tumme upp" på forumet

Reported by: Tommten Owned by: Richie
Priority: minor Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Många inlägg på forumet består enbart av ett "+1" och leder till onödigt scrollande. Det vore trevligt med en tumme upp funktion på andras inlägg.

Tumme ner behövs däremot inte. Får någon många tumme ner så skulle det kunna leda till att folk känner sig olycklig i onödan, eller rent av mobbade.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av L,K-listor

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.