Ticket #549 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Skicka till medlemmar som inte ligger inom ett geografiskt område

Reported by: gabriel.sjolund@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Som VL i Östergötland så händer det att man vill ha ut information till alla kommuner men som kanske presenteras bäst av KL. Då använder KL PW och anpassar meddelandet efter sin kommun. Jag som VL tar kontakt med de kommuner som saknar KL. Förstås vill jag inte skicka meddelandet till de kommuner som har KL. Jag kan alltså skicka till en kommun i taget och det är inte ÖVERDRIVET jobbigt. Men smidigast vore om man kunde få sätta checkboxar för de kommuner man vill skicka till och lämna kommuner med KL tomma.

Kortfattat: Ordna så att man väljer geografiskt område genom checkboxar, inte rullista.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Under postal code kan du skriva in flera postkoder nu. Särskilj med postnummer med ,

Note: See TracTickets for help on using tickets.