Ticket #550 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Prenumationer är inte enablade

Reported by: max.sidenstjarna@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Går inte att ändra vad medlemmar har för prenumationer, allt är gråmarkerat och inte enablat.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Sedan en tid kan enbart medlemsservice ändra prenumerationer för vem som helst. Behöver du hjälp med att ändra inställningar för någon annan än dig själv, skriv till medlemsservice@…

(en medlem kan ändra sina egna inställningar under [Mina uppgifter] - [Prenumerationer] eller genom att följa länken i våra nyhetsbrev)

Note: See TracTickets for help on using tickets.