Ticket #565 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Var ändrar man inställningar för emailutskick??

Reported by: mantram@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description


Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Använd länken sist i Ricks nyhetsbrev eller logga in på  https://pirateweb.net

Får du inte ordning på det, maila till medlemsservice@…

Note: See TracTickets for help on using tickets.