Ticket #566 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/primarvalskandidater

Reported by: emil@… Owned by: Richie
Priority: trivial Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Valdistrikt vore bra för att veta spridningen av kandidater...
Det är inte alla som vet att Hisingen är Göteborg och Västerort är Stockholm.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.