Ticket #571 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik

Reported by: Johan.Hellberg@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag tycker att vi borde ändra på formuleringen "Den som vill ha onödigt detaljerad statistik kan besöka sidan med medlemsstatistik för administratörer. För historisk medlemsdata, inklusive grafer i presskvalitet, besök historiksidan i medlemssystemet PirateWeb eller motsvarande sida för lokala medlemsdata."

Specifikt är det just ordet "onödig" som jag tycker borde tas bort. t.ex. pressen Kan vilja utnyttja den infon och i alla sammanhang är det inte onödigt. Det ger bara en känsla av oseriöstet på hemsidan.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Zash

http://pix.zash.se/pic/serios.jpg

comment:2 Changed 14 years ago by mmn@…

http://bayimg.com/image/dagmfaacc.jpg

comment:3 Changed 14 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.