Ticket #587 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Kräv signerat avtal för att lista/söka medlemmar

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Förslag som kom upp i Piratfrågor, några var för och ingen sa emot ;)

Önskemålet är att all tillgång till medlemsregistret förutsätter både lämplig roll (som idag) + signerat avtal om hur personuppgifter hanteras.

Föreslaget är också att det krävs avtal på papper, för att man inte bara ska klicka förbi det i pw utan faktiskt läsa.
Isåfall krävs rent tekniskt att den som tar emot avtalen kan markera i pw att de tagits emot och helst att de som har rätt roll men inte skickat in avtal får felmeddelande med länk till avtalet.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Gonte

Kan tillägga att jag skulle kunna ta emot avtalen och registrera i pw, men det är ju lite senare fråga ;)

comment:2 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.