Ticket #587 (new Förbättring) — at Initial Version

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Kräv signerat avtal för att lista/söka medlemmar

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Förslag som kom upp i Piratfrågor, några var för och ingen sa emot ;)

Önskemålet är att all tillgång till medlemsregistret förutsätter både lämplig roll (som idag) + signerat avtal om hur personuppgifter hanteras.

Föreslaget är också att det krävs avtal på papper, för att man inte bara ska klicka förbi det i pw utan faktiskt läsa.
Isåfall krävs rent tekniskt att den som tar emot avtalen kan markera i pw att de tagits emot och helst att de som har rätt roll men inte skickat in avtal får felmeddelande med länk till avtalet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.