Ticket #594 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

gör butik.pp.se typ 20px smalare för att slippa scrolla

Reported by: simon.bohlin@… Owned by: Gonte
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

[17:16:38] Daniel Nyström: Kan ni inte göra butik.pp.se typ 20px smalare? får scrolla i sidled på min netbook

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Mattias

Hade varit bra med lite mer information. Vilken upplösning kör du bland annat?

comment:2 Changed 13 years ago by Simon B.

För testningssyfte? Du kommer fram till det genom att smalna av tills dess att det blir en horisontell scrollbar.

Men enligt rapportören så är just 20px tillräcklig avsmalning, så om någon lyckas smalna av 20px så duger det, även utan extra testning.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Owner changed from Richie to Gonte
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to invalid

butik.pp.se handteras av Piratpartiet Service AB, alltså inte Piratpartiet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.