Ticket #6 (closed Uppgift: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Problem med fascister i regeringen

Reported by: swedenpirate@… Owned by: somebody
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: Fascism Makt Pirater överallt
Cc:

Description

Jag och många lider av fascistiska lagar som Das Allianz har utfärdat.

Jag ser gärna att PP utvecklar sitt opinionsstöd till att bli statsbärande. Alltså få absolut majoritet i opinionsmätningarna inför riksdagsvalet.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Milestone Innan riksdagsvalet deleted
Note: See TracTickets for help on using tickets.