Ticket #600 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Donationsinfo i bekräftelse om förlängt medlemskap.

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

En av våra medlemmar påpekade precis att vi i mailet som skickas direkt när man förnyat sitt medlemskap även borde skicka med något i stil med:

"*Ditt medlemskap i Piratpartiet kostar ingenting. Däremot tar vi tacksamt emot donationer - klicka HÄR [länk] för att donera. Inget belopp är för litet*."

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.