Ticket #609 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Sidan är rätt slö

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description

Den cachas kanske inte tillräckligt?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Den cachas inte alls än. Medan vi utvecklar så föredrar jag att ha dem avslagna så man slipper ändra nånstans och sedan sitta i en kvart och undra varför inget händer. :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.