Ticket #643 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Tidzonsfel?

Reported by: slicedlime@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag har ett konstigt fel med live-rapporteringen av skivadlime.se. När jag postar ett nytt inlägg så dyker det upp, men med fel tidsstämpel, en timme "för tidigt".

Den senaste posten säger RSS-flödet är postad 14:58, vilket stämmer. på live.piratpartiet.se visas den upp daterad till 13:58. När det är mycket nya poster är det ett problem eftersom min nya post då dyker upp under ett antal äldre poster, och därför lätt missas.

Jag har gått igenom alla Wordpress-inställningarna men kan inte hitta något fel.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Nej, det är inget fel. Tiderna visas i UTC, vilket gör att det ser fel ut. Men dina inlägg sorteras in på rätt sätt.

Sen kan man ju diskutera om det borde visas i UTC, men det är en annan fråga :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.