Ticket #642 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Hjälp

Reported by: friberg34@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Vill lämna partiet men det går tydligen inte att göra på denna sida.
skulle uppskatta information om hur jag går till väga.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Skriv till medlemsservice@… så hjälper de dig att avsluta medlemskapet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.