Ticket #650 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Nya medlemmar kan ej rösta i Primärvalet

Reported by: mattias.n@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Verkar som om nyregistrerade medelmmar ej kan rösta i primärvalet? Vad är fel?

Får meddelandet: ""Ingen rösträtt
Beklagar, men du har ingen rösträtt i denna votering.""

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

Se bugg http://utv.piratpartiet.se/ticket/648 som lär vara sammma som denna.

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Röstlängden fastställdes när valet påbörjades, tyvärr är det enbart dåvarande medlemmar som har rösträtt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.