Ticket #656 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Away-funktionalitet saknas i Mibew

Reported by: olof.bjarnason@… Owned by: dansve
Priority: critical Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

"Ej tillgänglig"-länk måste klickas manuellt just nu. Önkvärt: automatisk away (Ej tillgänglig), som i Skype och andra system, efter fem minuters inaktivitet (ingen tangentbords- eller musrörelse).

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Mibew Tray ersatt med Piratpartiet Tray byggt av Olof Bjarnasson

Note: See TracTickets for help on using tickets.