Ticket #657 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Kandidatbild ej synlig

Reported by: mattias.n@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: kandidat saknar bild
Cc: marcusborg83@…

Description

Hej! Jag tänker rösta på Marcus Borg i primärvalet och uppmanar även min omgivning att göra det. Varför är inte hans bild på kandidatlistan synlig?
 http://www.piratpartiet.se/primarvalskandidater

Kan ni lösa detta, då det kan uppfattats som mycket oseriöst om ingen bild finns tillhands vid en kandidat som aktivt jobbar för sin kandidatur.

Tack!

Återkom gärna till mig, med notering när problemet är löst.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Ibland försvinner någon eller några av kandidaternas bilder, vi tror att det kan vara då minnet på servern tar slut, men felet försvinner nästan lika snabbt som det uppkommer. Just nu syns t.ex. Marcus bild:  http://data.piratpartiet.se/Handlers/DisplayPortrait.aspx?PersonId=16403&YSize=128

Note: See TracTickets for help on using tickets.