Ticket #672 (closed Defekt: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

aktivist utskick över sms fungerar ej?

Reported by: deerfo Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Gjorde ett sms utskick klockan 17:00, i skrivande stund 23:32 har det ej kommit nått till någon. Så nått är bevisligen fel, aktivist utskick via mail fungerade dock. Men sms hade helt klart varit effektivare.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.