Ticket #74 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

postnummer som inte verkar vara knutet till rätt geografi i pirateweb

Reported by: Mab Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: postnummer geografi
Cc:

Description

postnummer 422 51 ligger i göteborg, men pirateweb vill inte regga folk som bor där som medlemmar i Ung Pirat Göteborg (utan läggert dem i slasken piratnätet).

Det innebär förmodligen att de som bor på det postnumret inte får utskick som ska till göteborgsområdet heller osv.

Change History

comment:3 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Keywords geografi added

comment:4 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta bör ha fixat sig när vi laddade nya postnummer. Eventuellt möste man uppdatera medlemsuppgifterna för de aktuella medlemmarna för att det ska slå igenom i de enskilda fallen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.