Ticket #747 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Lista aktivister i PW.

Reported by: Richie Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

[20:53:40] Anna Troberg: Nästa fråga. lista aktivister i PW.
[20:53:55] Anna Troberg: det borde vara något vi kan lägga på Richie.
[20:54:16] Jacob Hallén: Funktionen finns men har varit trasig i 3 månader.
[20:54:29] Daniel Svensson: Jacob: gäller frågan volontärer eller funktionärer?
[20:54:37] Anna Troberg: Ja, men jag tycker vi lägger på Richie att se till att det fungerar.
[20:54:43] Rick Falkvinge: Jörgen borde ha kapacitet att återimplementera den. Den försvann i samband med flytt till MySQL.
[20:54:49] Rick Falkvinge: Ja, ur vårt perspektiv är det Richie,.
[20:54:59] Anna Troberg: Så, Richie får den bollen.
[20:55:03] Jacob Hallén: Aktivister. Man kan söka ut medlemmar på kriteriet aktivist, men man får en traceback.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Ska laga vid tillfälle
/Jörgen

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.