Ticket #748 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Flexiblare inställningar för vilka utskick man får

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har en Thunderbird som kör IMAP mot mitt piratkonto, där jag lagt in en näve filter. Så fort det kommer ett sånt där så flyttas det till en lämplig underkatalog på mailservern. Jag har just nu 3944 mail i Inkorgen, 5286 i Extended, 5825 i Lost, 2623 i New Activist, 9323 i New Members och 426 i New Role.

Jag tror vi behöver lite flexiblare inställningar för vilka utskick man får, särskilt som World admin/motsvarande. Kanske en obligatoriska utskick för ny medlem osv om man är KL/VL, men börja kunna välja bort och filtrera dem om man är DL eller högre?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Du har 3 944 nya mail i inkorgen, och du klagar på de andra mailen som lätt går att filtrera bort och slänga direkt? =)

Note: See TracTickets for help on using tickets.