Ticket #750 (assigned Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Paddhantering för inloggade

Reported by: Richie Owned by: redhog
Priority: minor Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

En feature jag skulle vilja ha är att inloggad ägare kan sätta en padda som raderad (dvs i praktiken tömma den och disabla timeslidern) så den inte syns för andra.

Man kan sedan tänka sig en lista över "sina" paddor, vilka som är i papperskorgen, och tömma den (dvs radera paddorna på riktigt).

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

+1

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

Detta ingår så vitt jag vet i PRO

comment:3 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Richie to redhog
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:5 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.