Ticket #754 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Kan inte lägga till mailkonton genom MailServerAccounts.aspx

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Kan helt enkelt inte skapa mailkonton genom  https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/MailServerAccounts.aspx

Om sidan fungerar för andra så kanske det är funktioner som medlemsservice inte kommer åt, men lite svårt för mig att testa ;)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Fungerar för mig. Okänt om det är rättigheterna som annars strular.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.