Ticket #753 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Schemalagda utskick

Reported by: speakman Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc: JorgenL

Description

Det vore trevligt med möjlighet att senarelägga ett utskick från PirateWeb - t.ex. påminnelser om möten etc.

Egentligen vore det nog lämpligast om samtliga utskick schemalades ett par minuter, så det finns möjlighet att "hindra" felaktiga utskick

Kanske ska det gå ett exemplar omedelbart för påseende till den som skrivit utskicket och resterande skickas först lite senare?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Cc JorgenL, added

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Cc removed
  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Antar att ticketen skapades under en period då det mailades ut väldigt mycket från funktionärer. Bättre styrning från DL om vem som får skicka mail löser detta problem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.