Ticket #76 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Visa egna medlemskap

Reported by: Mab Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det finns inget sätt för en vanlig medlem att själv se vilka organisationer denne är med i. ddvs det går inte att veta om man är med i rätt lokalavdelning inom Ung Pirat.

detta gör att folk, fler år efter att till exemepel UP Linköping startats, fortfarande är med i UP Piratnätet fast de bor i östergötland.

Likaså kan personer som är osäkra på om de gått med i till exempel piratstudenterna inte kolla upp detta själva.

Det borde gå att se i pw, som medlem, vilka organisationer man är medlem i och när medlemskapen går ut

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Summary changed from Medlemmar ser inte vilka organisationer de är med i idag to Visa egna medlemskap

Att folk flyttas till rätt lokalavdelning sker nu genom att de som är medlem i fel förening får en förfrågan om att byta i samband med att de förnyar.

Men onekligen kvarstår ändå behovet av att se var man är medlem.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.