Ticket #768 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Lista fler medlemmar per sida

Reported by: Tommten Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det är irriterande med att bläddra mellan en miljard sidor, jag vill ha alla medlemmar på en lång sida istället. Fixa så man kan ställa in fler visade medlemmar per sida.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Sök bättre, eller behovet finns inte längre då vi inte är lika många medlemmar. Välj argument.

Note: See TracTickets for help on using tickets.