Ticket #769 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Svårt att se vilken sida man är på

Reported by: Tommten Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

När man listar medlemmar så är det väldigt otydligt vilken sida man för närvarande tittar på. Det är ett onödigt irritationsmoment. På sidnumren som är längst ner, gör sidnumret man tittar på större och fetstilad jämfört med de andra sidnumren, så det är lätt att urskilja vilken sida man är på.

Eller kursivera de andra sidnumren och gör den man är på fetstilad. Nånting så den sida man är på urskiljer sig bättre från de andra.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
  • Description modified (diff)

Lila text blir svart för den aktuella sidan. Det är ändå ganska tydligt, in my humble opinion.

Note: See TracTickets for help on using tickets.