Ticket #796 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Fortsätt skicka mail med nya inlägg

Reported by: mini Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

När man prenumererar på trådar så får man mail som innehåller texten:

"Det kan även finnas fler svar men du får inget mer meddelande om det förrän du besöker forumet igen."

  • vilket ju är oerhört irriterande. Jag gissar att ett skäl är att locka folk till reklamfinansierade forum, för jag har sett det ofta förut.

Men om jag har bett att prenumerera så vill jag få alla mail. Det är lite som ett RSS-flöde som bara ger en artikel och sen måste du besöka hemsidan igen, det motverkar hela idén med att slippa reloada hela tiden...

Så, kan man få bort den spärren? Så att alla inlägg kommer per mail?


Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Component changed from Forumet to vBulletin

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Owner changed from JorgenL to Johanmlg
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 12 years ago by johan.karlsson@…

Oh, den här ja.

Det är alltså by design; har någon skrivit i ett ämne man är intresserad av så är det tänkt att man ska få en hint om att det hänt något nytt. Det är alltså inte tänkt som en rss-replacement.

comment:5 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

comment:6 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.